ایلیا ملک
ایلیا ملک

مشاوره اخذ پروانه ساختمانی

امروزه گرفتن پروانه ساختمانی به پروسه ای سخت و طولانی تبدیل شده است که بعضا” متقاضی را برای ادامه مسیردچارخستگی و یا تردید می نماید.

بروکراسی اداری، تغییرات مکرر نقشه و مراجعات متعدد، عدم اشراف به ضوابط و آئین نامه ها، تغییرات مکرردستور العمل هاو برخورد گاها” سلیقه ای مدیران، ناشی از ضعف ها و خلل موجود در قوانین و …  از جمله مواردی هستند که باعث طولانی شدن این روند میشوند.

از طرف دیگر شناسائی پتانسیل ها و قابلیتهای ویژه یک ملک  در تخصیص کاربری، اخذ حداکثر تراکم  و نهایتا” طراحی مبتنی بر یک تحلیل اقتصادی هوشمندانه از الزامات موفقیت در برنامه ساخت و ساز است.

دپارتمان مشاوره میتواند در زمینه اخذ پروانه ساخت به شما اطلاعاتی کاملا” تخصصی در آغاز این روند ارائه دهد.

نام و نام خانوادگی(ضروری)