ایلیا ملک
ایلیا ملک

مشاوره امور قراردادها

در حوزه فعالیتهای بخش ساختمان بواسطه گستردگی امور از قبیل خرید و فروش، خدمات فنی، ساخت و ساز ، نظارت و کنترل و ….  همچنین تنوع روشها و تعهدات قراردادهای گوناگونی تهیه و تنظیم و مورد استفاده قرار میگیرد.

هر کدام از این قراردادها در محتوی و در ابعاد فنی و حقوقی دارای نکات مهم و بعضا” پیچیدگی هائی هستند که بی توجهی به آنها میتواند عواقب بزرگی را برای طرفین قرارداد بهمراه داشته باشد.

از آنجا که قراردادها در این حوزه معمولا” به لحاظ مبلغ نیز قابل توجه هستند خسارات حاصله نیز میتواند بهمان نسبت بزرگ باشد لذا مشاوره قبل و حین تنظیم قراردادها با متخصصین و کارشناسان مربوطه میتواند بسیاری از مشکلات احتمالی در آینده را کاهش دهد.

جهت مشاوره در امر قراردادها میتوانید از وجود کارشناسان ما در این بخش استفاده نمایید.

نام و نام خانوادگی(ضروری)